search

kết quả 360 ngày

Share time:2022-01-14
Data type:30 05 19
Extract password:--
file type:Document
file size:72M
File path:Game-VN/30 05 19 /kết quả 360 ngày .doc
Description ngày Phải làm thật sao… quảCác ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, nuốt thuế quốc gia làm của riêng, cùng với thiên tai hoành hành chả khác gì nhau, đã thế còn lạm sát nạn dân vô tội, khiến cho dân chúng bất mãn sinh tâm phản loạn, phá hư xã tắc hoàng triều, bại hoại triều cương, khiến trời tức giận, đáng giết! ngày Dẫn A Mạc Hách Địch tới! quảBên ngoài nhị lộ quân doanh, đầy cạm bẫy, chông; bên trong treo đầy xác chiến mã, xác thịt người Hồ, nhưng mà quá nhiều cùng một chỗ nên nhìn đâu cũng chỉ thấy thịt là thịt, khó phân biệt rõ. 360Giống như tiên nữ đeo dải lụa?